Skip to main content

One post tagged with "python"

View All Tags

Python Decorator

· 11 min read
Hieu Nguyen
Machine Learning Engineer

Python decorator là gì? decorator có nghĩa nôm na là "đồ đem đi trang trí". Quả thực vậy, decorator trong Python sinh ra là để đem đi trang trí - phụ họa thêm chức năng cho đối tượng (function, class) mà không can thiệp sửa đổi đối tượng đó.