Skip to main content

One doc tagged with "queue"

View All Tags

Queue (Hàng đợi)

Hàng đợi (Queue) là cấu trúc dữ liệu đúng như cái tên nó mô tả, giống như hành động xếp hàng của chúng ta, nhưng không có chuyện ai đó chen vào giữa hàng hay chờ lâu quá bỏ hàng đi về.