Skip to main content

4 docs tagged with "data structures"

View All Tags

Hash Table (Bảng băm)

Bảng băm là một cấu trúc dữ liệu dùng để lưu trữ các cặp key-value. Các key được băm thành các chỉ số trong bảng băm.

Queue (Hàng đợi)

Hàng đợi (Queue) là cấu trúc dữ liệu đúng như cái tên nó mô tả, giống như hành động xếp hàng của chúng ta, nhưng không có chuyện ai đó chen vào giữa hàng hay chờ lâu quá bỏ hàng đi về.

Singly Linked List (Danh sách liên kết đơn)

Danh sách liên kết đơn là một cấu trúc dữ liệu động, sử dụng con trỏ để quản lý các phần tử. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về danh sách liên kết đơn và cách triển khai nó bằng ngôn ngữ lập trình C.

Stack (Ngăn xếp)

Ngăn xếp (Stack) là một cấu trúc dữ liệu khá cơ bản trong lập trình, hoạt động theo nguyên tắc “LIFO” (Last-In-First-Out) - phần tử được thêm vào cuối cùng sẽ bị lấy ra đầu tiên. Vẫn mông lung nhỉ?